Žiadosti

Často kladené otázky

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky z NADÁCIE AGEL. V prípade, že nenájdete odpoveď na svoju otázku, prosím, opýtajte sa nás. Radi vám poradíme.


Obsah:

 1. Komu a na aké účely môže NADÁCIA AGEL poskytnúť podporu?
 2. Musím žiadosť vyplniť do špeciálneho tlačiva?
 3. Koho údaje v žiadosti sa musia uvádzať, ak má žiadateľ zákonného zástupcu (rodiča, opatrovníka, pestúna)?
 4. Čo je korešpondenčná adresa, mám ju tiež uvádzať?
 5. Je potrebné uvádzať opatrovníka / štatutárneho zástupcu?
 6. Kto je kontaktná osoba?
 7. Je potrebné zriadiť si pre žiadosť špeciálny bankový účet?
 8. Čo je potrebné k žiadosti doplniť?
 9. Aké informácie vás najviac zaujímajú? Čo mám v žiadosti zdôrazniť?
 10. Je potrebné získať na podporu mojej žiadosti aj iné zdroje alebo vložiť vlastné prostriedky?
 11. Je možné, aby jeden žiadateľ podal viac žiadostí?
 12. Kto žiadosti hodnotí a aký je proces ich hodnotenie?
 13. Kde a ako sa dozviem, že bola moja žiadosť podporená alebo nie?
 14. Ak je moja žiadosť podporená, aký je ďalší postup?
 15. Čo robiť v prípade zamietnutia žiadosti?
 16. Do kedy je nutné poskytnúť plnenie?

Komu a na aké účely môže NADÁCIA AGEL poskytnúť podporu?

Poskytujeme prostriedky predovšetkým aktívnym jednotlivcom, ale aj mimovládnym organizáciám. Účelom nadácie je prostredníctvom svojej činnosti ponúknuť pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú a zároveň podporiť záujem o prirodzenú humánnu pomoc smerovanú k ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Viac informácií nájdete na stránke O nadácii.


Musím žiadosť vyplniť do špeciálneho tlačiva?

Áno, žiadosť vyplňte do tlačiva, ktorý je voľne k stiahnutiu na našich internetových stránkach a pošlite nám ho vyplnený a podpísaný na poštovú adresu, ktorú nájdete v päte žiadosti.


Koho údaje v žiadosti sa musia uvádzať, ak má žiadateľ zákonného zástupcu (rodiča, opatrovníka, pestúna)?

Pokiaľ sa jedná o osobu, ktorá má zákonného zástupcu, uvádzajú sa aj jeho údaje. Uvedie sa ako samotný žiadateľ (kto potrebuje nadačný príspevok), ako aj jeho zákonný zástupca (rodič, opatrovník, pestún). Pokiaľ sa jedná o opatrovníka alebo pestúna, dokladá sa nám aj kópia rozhodnutia súdu.


Čo je korešpondenčná adresa, mám ju tiež uvádzať?

Ak máte ešte korešpondenčnú adresu, ktorá je iná ako adresa trvalého bydliska (sídla organizácie), uveďte na žiadosti i túto adresu.


Je potrebné uvádzať opatrovníka / štatutárneho zástupcu?

Áno, uveďte meno opatrovníka / štatutárneho zástupcu, prípadne iné osoby, ktorá je oprávnená konať za príjemcu v zmluvných záležitostiach. V prípade, že koná za príjemcu viac ako jedna osoba, uvádzajte ich, prosím, všetky.


Kto je kontaktná osoba?

Kontaktná osoba je tá, ktorá spolupracuje a komunikuje s NADÁCIOU AGEL v priebehu vybavovania žiadosti.


Je potrebné zriadiť si pre žiadosť špeciálny bankový účet?

Nie. Môžete použiť svoj účet, ak je vedený na predkladateľa žiadosti. Ak nemáte vlastný účet, informujte nás a spoločne sa pokúsime nájsť riešenie.


Čo je potrebné k žiadosti doplniť?

K žiadosti sa prikladá čo najviac informácií potrebných na posúdenie. Je samozrejme rozdiel u fyzickej osoby (žiadateľa) a právnickej osoby.

Fyzická osoba - nám dokladuje zdravotný stav, kópiu ZŤP / P preukazu, kalkuláciu či proforma faktúru od dodávateľa, pomôcky, služby, liečby, ďalej popis pomôcky, stručné opísanie finančnej situácie a podobne. Je to samozrejme individuálne a zohľadňuje sa samotná požiadavka, teda o čo presne žiadate. Všetko nájdete v samotnom formulári žiadosti, prípadne ak bude niečo chýbať, budeme Vás kontaktovať.

Právnická osoba (ops, os atď.) - Stručný opis finančnej situácie, prečo o podporu žiadate, celkový počet osôb v zariadení, prípadne osôb, ktorých sa pomoc týka, presný opis projektu, ciele a časový harmonogram. Pokiaľ sa jedná o zakúpenie pomôcky, cenová kalkulácia či proforma faktúra, pomôcky, služby, liečby, presný opis pomôcky a podobne. Znovu je to individuálne v nadväznosti na predmet žiadosti. Ak by niečo v žiadosti chýbalo, budeme Vás kontaktovať.


Aké informácie vás najviac zaujímajú? Čo mám v žiadosti zdôrazniť?

Prosím, popíšte stručne, zrozumiteľne a jasne o akú podporu žiadate. Napíšte, čomu sa vy alebo vaša organizácia venujete.

Doložte kópiu aktuálnej lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa, prípadne rozhodnutia orgánov verejnej správy o poskytnutí alebo zamietnutí príspevku na starostlivosť, rozhodnutie súdu o opatrovníctvo, či iný dokument, ktorý je dôležitý z hľadiska posúdenia žiadosti.

Posudzovatelia tak lepšie pochopia, v akom prostredí žijete, aké problémy riešite, čo by ste chceli zlepšiť alebo zrealizovať. Nemenej dôležité sú aj vaše ciele, ktoré by mali odrážať riešenie konkrétnych problémov


Je potrebné získať na podporu mojej žiadosti aj iné zdroje alebo vložiť vlastné prostriedky?

Nadačné dary nemajú podmienku spolufinancovania, teda môžete žiadať 100% nákladov na realizáciu vašej požiadavky. Doporučujem vám však vložiť časť z vlastných prostriedkov, prípadne získať financie z ďalších možných zdrojov (iní darcovia, partneri, sponzori, ...).


Je možné, aby jeden žiadateľ podal viac žiadostí?

Táto možnosť sa nevylučuje. Odporúčame však zamerať sa najprv na jednu žiadosť, ktorá má potom väčšiu šancu na podporu.


Kto žiadosti hodnotí a aký je proces ich hodnotenie?

Žiadosti hodnotia naši odborníci najprv individuálne, potom na spoločnom zasadnutí správnej rady sa vyhodnotia a zhodnotia. Správna rada potom vydá záverečné rozhodnutie. V prípade kladného posúdenia rozhodne ešte o sume, ktorou podporí vašu žiadosť.


Kde a ako sa dozviem, že bola moja žiadosť podporená alebo nie?

Po zasadnutí správnej rady dostanete vyrozumenie e-mailom, prípadne telefonicky.


Ak je moja žiadosť podporená, aký je ďalší postup?

Na základe vašej žiadosti vytvoríme darovaciu zmluvu, ktorú vám zašleme na podpis. Po podpise darovacej zmluvy oboma stranami vám na účet odošleme do tridsiatich dní (ak sa nedohodnú strany inak) finančnú čiastku v schválenej výške.


Čo robiť v prípade zamietnutia žiadosti?

Ak dostanete správu o zamietnutí žiadosti, znamená to, že správna rada vašu žiadosť nepodporila. Z kapacitných dôvodov správna rada neuvádza jednotlivé dôvody zamietnutia pomoci - prosíme o pochopenie.


Do kedy je nutné poskytnúť plnenie?

Plnenie je nutné poskytnúť do 180 dní od poskytnutia nadačného príspevku.