O nadácii

NADÁCIA AGEL

je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva.

Účel nadácie

Účelom nadácie je prostredníctvom svojej činnosti ponúknuť pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú a zároveň podporiť záujem o prirodzenú humánnu pomoc smerovanú k ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

  • všestranná podpora humanitárnych aktivít právnických a fyzických osôb sledujúcich všeobecne prospešné ciele, najmä so zameraním na podporu projektov a aktivít zdravotného a sociálneho charakteru a projektov a aktivít v oblasti vzdelávania v zdravotníctve
  • podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti, podpora komplexného rozvoja diagnostických a liečebných metód zaoberajúcich sa problematikou najmä onkologických pacientov
  • prispievanie na vybavenie zdravotníckych zariadení s cieľom zlepšenia podmienok a prostredia pre pacientov
  • zhromažďovanie a účelné vynakladanie finančných a iných prostriedkov na podporu výskumných a osvetových programov zameraných na prevenciu, diagnostiku a liečenie najmä onkologicky chorých pacientov
  • podpora financovania výskumu a vzdelávania odborníkov najmä v oblasti onkológie, kardiológie, cytológie, neurológia, ortopédia, rehabilitácia, gastroenterológia vrátane zahraničných stáží a študijných pobytov, organizovanie národných seminárov a kongresov s vedeckým a populárno - vedeckým zameraním
  • podpora preventívnej zdravotnej starostlivosti, vykonávanie a organizovanie edukačné a osvetovej činnosti zamerané na zdravie
  • publikačná a propagačná činnosť a spolupráca s odbornými nadáciami
  • ďalšie ciele podľa rozhodnutia správnej rady